Haza-21

module Goederen

Telapas Software
Statenlaan 65
9301 RJ Roden

T (niet beschikbaar)

Haza-21

De module Goederen is een geografisch informatiesysteem, waarin historisch geografische informatie kan worden vastgelegd. Kaarten kunnen eenvoudig worden getekend en vastgelegd als vectorinformatie bij percelen en gebouwen en daarna in vele vormen worden weergegeven.

Toepassing

Te gebruiken bijvoorbeeld voor kadastrale atlassen, veldnamenonderzoek, boerderijenboeken, etc. Maar ook in combinatie met genealogisch onderzoek.

Als aanknopingspunt is gekozen voor de oudste gegevens van het kadaster, die van oktober 1832. Toen werd in Nederland een op Franse leest geschoeid kadaster ingevoerd. Nauwkeurig werd van ieder stuk grond bepaald in welke gemeente het gelegen was, aan wie het toebehoorde, waarvoor het gebruikt werd, hoe groot het was en wat de gebruikswaarde was als grondslag voor een nieuw stelsel van grondbelasting.

Met Goederen kunt u de kadastrale minuutplans (of andere kaarten) vastleggen met alle bijbehorende perceelsinformatie zoals die in de OAT's (oorspronkelijk aanwijzende tafels) en in andere kadastrale bronnen is te vinden. Via eigenaren en gebruikers kan de relatie met personen in het onderdeel Genealogie worden gelegd.

Geografisch InformatieSysteem (GIS)

Ontworpen voor historisch-geografisch onderzoek, wordt door het programma Haza-21 een directe link gelegd tussen de landkaart en de gegevens over het op de kaart afgebeelde.

Realisatie

Haza-21 Goederen is een historisch geografisch informatiesysteem. In de database kan historische informatie over percelen en gebouwen worden vastgelegd, inclusief de co÷rdinaten van de hoekpunten van die percelen en gebouwen. Ieder perceel of gebouw is een tweedimensionale veelhoek, een polygoon. De kaart wordt opgebouwd uit polygonen met samenvallende hoekpunten op het grensvlak tussen twee percelen.

Assenstelsel en co÷rdinaten

De hoekpunten worden gedefinieerd als punten in een plat vlak met een X- en een Y-co÷rdinaat. Deze co÷rdinaten zijn zogenaamde wereldco÷rdinaten, met een nauwkeurigheid van 1 millimeter. Ze geven de afstand tot de X-as (oost-west) en de Y-as (noord-zuid). Daarmee is het mogelijk om percelen te tekenen ter grootte van heel Nederland, maar ook heel kleine details, tot op 1 centimeter.

Het nulpunt van het assenstelsel is vrij te kiezen, maar de onderlinge afstand van hoekpunten moet altijd de ware afstand in "de wereld" zijn. Het is dus mogelijk om van een kadastrale gemeente het oorspronkelijke nulpunt van de minuutplans aan te houden. Als er percelen uit meerdere kadastrale gemeenten moeten worden getekend, is ieder willekeurig nulpunt mogelijk. Maar om aan te kunnen sluiten op de topografische kaarten, verdient het aanbeveling om het huidige assenstelsel van de Rijks Driehoeksmeting aan te houden. Dan kunt u ook probleemloos allerlei stukjes kaart van Nederland (en BelgiŰ) in ÚÚn database opslaan.

De kaart

De kaart kan zelf met het programma worden getekend of worden ge´mporteerd uit een bestaande digitale kaart.

Bij het tekenen wordt een gescande kaart op het beeldscherm zichtbaar gemaakt en tekent u als het ware op een transparant tekenvel. De co÷rdinaten van de hoekpunten worden daarbij automatisch in de database bij de perceelsinformatie opgeslagen.

Van enkele gemeenten zijn reeds kadastrale atlassen gemaakt met Haza-21, die kunnen worden ge´mporteerd. In de toekomst zal dat aantal aanzienlijk toenemen, want door diverse instellingen worden met Haza-21 kadastrale atlassen gemaakt.

Reeds gedigitaliseerde kaarten kunnen op verzoek worden geconverteerd.

Kaart op beeldscherm

De op het beeldscherm getekende kaart is een projectie van die wereldco÷rdinaten op de beschikbare beeldschermpunten (pixels). Afhankelijk van de schaal en de beeldschermresolutie zal daarbij meer of minder vertekening optreden. Het is in ieder geval altijd noodzakelijk ervoor te zorgen dat het beeldscherm juist is afgesteld, zodanig dat een vierkant ook exact als een vierkant wordt getoond.

De kaart kan worden weergegeven in kleuren naar eigenaar of grondgebruik en kan worden ingezoomd op iedere gewenste schaal.

De kaart kan niet alleen als platte kadasterkaart worden weergegeven, maar teven in een driedimensionale vogelvlucht; inclusief de mogelijkheden om ook hier in te zoomen en om de kaart vanuit iedere gewenste windrichting te bekijken.

Op de kaart kan de situatie op twee datums weergeven. De situatie op de peildatum wordt volledig weergegeven. De situatie op de referentiedatum wordt gestippeld getoond.

De getekende kaart kan ook worden geprojecteerd op een onderliggende afbeelding van een gescande kaart. Dat kan een kadastrale of topografische kaart zijn, maar ook een luchtfoto.

Database

De module Goederen bestaat uit de volgende extra tabellen t.o.v. de Genealogie plusversie: Perceel, Bezit, Complex, Hoogtekaart, Klassering opbrengst, Kadastrale gemeente, Kadastrale sectie, Recht, Soort gebruik en Vervaldag.

Perceel

In de tabel Perceel worden alle objecten vastgelegd die op de kaart getekend kunnen worden, met uitzondering van Gebouwen, Hoogtekaart en Afbeeldingen. In het Perceel-record worden - onzichtbaar voor de gebruiker - de co÷rdinaten van de hoekpunten van het te tekenen object opgeslagen.

Op enkele uitzonderingen na worden alle historische gegevens over een Perceel vastgelegd in Goederenvermeldingen en eventuele daaraan gekoppelde Persoonsvermeldingen. Dit betekent, dat bijvoorbeeld van een perceel grond waarvan de eerste gegevens uit het jaar 1500 stammen en dat in 2000 in een ruilverkaveling is opgegaan, in de database in slechts ÚÚn Perceel-record wordt vastgelegd. In de onderliggende Goederenvermeldingen vinden we dan de historie terug in de vorm van verkopen, verkoopprijzen, grondgebruik, oppervlakten in diverse eenheden, veldnamen, kadastrale aanduidingen, etc. En in Persoonsvermeldingen gekoppeld aan de Goederenvermeldingen vinden we de in de loop der tijd betrokkenen als eigenaren, gebruikers, vruchtgebruikers, pachters, hypotheekverstrekkers, etc.

Soort
De keuze voor de soort bepaalt in welk laag op de kaart het object getekend zal worden.

Grond
De ondergrond, de kadastrale percelen. Op de kaart wordt dit als onderste laag getekend. .

Water
De laag Water wordt op de kaart over de laag Ondergrond getekend.

Straat
De laag Straat wordt op de kaart over de lagen Ondergrond en Water getekend.

Topografie
De laag Topografie wordt op de kaart als bovenste laag getekend. Hierin kan alles getekend worden dat geen grond, water of weg is.

Traject
De laag Traject wordt gebruikt in de 3D-weergave.

Gebouw

Een Gebouw wordt niet alleen in het onderdeel Goederen gebruikt, maar ook in het onderdeel Genealogie om de eigendoms- en bewoningshistorie van gebouwen te kunnen reconstrueren. In het Gebouw-record worden - onzichtbaar voor de gebruiker - de co÷rdinaten van de hoekpunten van het te tekenen object opgeslagen.

Op enkele uitzonderingen na worden alle historische gegevens over een Gebouw vastgelegd in Goederenvermeldingen en eventuele daaraan gekoppelde Persoonsvermeldingen. Zie verder hierboven bij de beschrijving van Perceel.

Overzichten

   Standaard rapporten

Er zijn een aantal standaard rapporten beschikbaar, met een groot aantal weergave opties. Zo kunnen bij de historische overzichten ook kaarten en foto's worden afgedrukt.

 • Historisch overzicht van een bezit;
 • Historisch overzicht van panden per straat;
 • Historisch overzicht van percelen per straat/wijk;
 • Kadastrale legger;
 • Legenda kleuren van categorie percelen en gebouwen;
 • Legenda kleuren van gebruik percelen en gebouwen;
 • Register van hypotheken per plaats;
 • Register van kadastrale percelen;
 • Register van rechten per plaats;

   Webpagina's

 • detailpagina's van gebouwen;
 • detailpagina's van percelen;
 • overzicht van gebouwen met diverse ingangen;
 • overzicht van percelen met diverse ingangen;
 • fotogalerij van gebouwen;
 • kadastrale kaarten, met de volgende opties:
  • selectie van kadastrale gemeente en kadastrale secties;
  • selectie op peildatum;
  • kaarten met historische bezittingen per eigenaar;
  • weergave van gebouwen en/of percelen;
  • weergave van percelen gekleurd naar grondgebruik;
  • wel of geen markers bij gebouwen en/of percelen;
  • ondergrond kaart of satellietfoto.

Versies

De module Goederen kan uitsluitend worden aangeschaft als uitbreiding op de Genealogie plusversie. Deze module is leverbaar als privÚversie voor maximaal 2500 percelen per database en als ongelimiteerde versie. De privÚversie is bedoeld voor particuliere gebruikers, die een beperkt gebied grondig willen onderzoeken. De onbeperkte versie is bedoeld voor een ieder die kadastrale kaarten wil tekenen om kadastrale atlassen te maken en uit te geven. Dat zullen waarschijnlijk vooral historische en heemkundige verenigingen etc. zijn.


Hosting: ICT-Hier